Banner Product 2

SONAR

- Origin: KOGSBERG MARITIME - Norway.

- The SIMRAD SX93 is the world's leading fish detector using FM modulation technology.

- Vietnamese.

- Origin: MAQ - Canada.

- The MAQ22 kHz capture super detector is a low frequency 20 - 24 kHz fish detector with 360-degree full-round stabilization.

- Vietnamese.

- Origin: MAQ - Canada.

- The MAQ60 kHz capture detector is a fish detector operating at 57.5 – 62.5 kHz with 360-degree full-round stabilization.

- Vietnamese.

-    Xuất xứ: JRC - Nhật Bản. 

-    Máy chụp JRC JFS-280 là máy chụp loại trung dành cho các loại tàu lưới rút, pha xúc cỡ vừa và nhỏ…

-    Phù hợp trong việc đánh bắt nhiều loại cá khác nhau với các tính năng như chức năng ổn định toàn vòng 360 độ giúp ổn định tín hiệu từ mọi hướng khi biển động.

-    Phát hiện nhanh và chủ động truy bám đàn cá.

- Origin: KODEN - Japan.

- The KDS-8000BB is a 45 degree horizontal detector that operates multiple frequencies (130-210 kHz).

- Vietnamese.

- Origin: KODEN - Japan.

- The KDS-6000BB is a 20 degree horizontal detector that operates multiple frequencies (130-210 kHz).

- Vietnamese.

- Origin: KODEN - Japan.

- The KODEN ESR-3000 is a multi-frequency horizontal detector with a fast 45 degree sweep speed

- Vietnamese.

- Origin: KODEN - Japan.

- KODEN ESR-140 MKII operates at 220 kHz with a scan rate of 10 degrees.

- Vietnamese.

- Origin: HONDEX - Japan.

- Horizontal detector HE-773II-Di has 290kHz operating frequency, 100 scan rate with base range up to 800m.

- Vietnamese.