Banner Product 2

Communication Equipment

  • Bộ đàm bảo mật D908 là phiên bản nâng cấp - cải tiến từ Bộ đàm bảo mật D808.
  • Bộ đàm bảo mật D908 thích hợp cho các tàu khai thác xa bờ và gần bờ.

Origin: MECOM. 

- Origin: Taiwan.

- 12-band radio, 540 channels.

- Origin: Standard Horizon - Japan.

- Marine standard 88-channel radio.