Banner Product 2

Communication for Fishing Vessel

  • Bộ đàm bảo mật D908 là phiên bản nâng cấp - cải tiến từ Bộ đàm bảo mật D808.
  • Bộ đàm bảo mật D908 thích hợp cho các tàu khai thác xa bờ và gần bờ.

- Origin: STANDARD HORIZON - Japan, made in China.

- Marine standard 88 handheld radio channels.

Origin: MECOM.